Bepalingen 49ste Van Oord WinterWedstrijden 2024
Inschrijvingsbepalingen
 1. Tijdrace over 5 km voor alle velden.
 2. Wedstrijdleiding: Koen Baggus & Floor Battjes, tel: +31 6 41 54 24 16 & +31 6 46 91 33 48.
  E-mail: [email protected]
  Hoofd van de jury: Mathijs Louter
 3. Inschrijvingen: tot maandag 12 februari 2024, 20:00 uur via het KNRB inschrijfprogramma.
 4. Wijzigingen: tot vrijdag 16 februari 2024, 20:00 via het KNRB inschrijfprogramma.
 5. Inschrijfgelden:
  Senior: skiff €36,00; twee €64,00; vier €98,00; acht €137,00.
  Junior: skiff €25,00; twee €51,00; vier €70,00.
  Bedrijfsacht €225,00.
 6. Het inschrijfgeld dient donderdag 15 februari 2024 voor 17:00 uur op bankrekening te staan, met nummer NL44 RABO 0103 4052 40 t.n.v. D.S.R. Proteus-Eretes inz. WinterWedstrijden te Delft o.v.v. verenigingsnaam. Mocht hieraan niet zijn voldaan, dan moet het volledige inschrijfgeld van de vereniging bij aanmelden van de eerste ploeg van het weekend, per pinpas worden voldaan.
 7. Loting: woensdag 14 februari 2024, 20:00 uur, D.S.R. Proteus-Eretes, Rotterdamseweg 362a Delft, telefoon: +31 15 2623720.
 8. Op zaterdag wordt er gestart in drie blokken: om 10:00, 13:00, 16:00 uur.
 9. Wedstrijdnummers met minder dan 3 inschrijvingen worden niet verroeid. Uitzondering zijn juniorenvelden en mastervelden, hiervoor zijn 2 inschrijvingen nodig. Wedstrijdnummers met respectievelijk minder dan 3 of 2 inschrijvingen, zullen indien mogelijk worden samengevoegd met andere velden van hogere categorie. Ploegen in desbetreffende velden worden van dergelijke wijzigingen via mail op de hoogte gebracht.
 10. Toevoegen van extra nummers is mogelijk in overleg met de wedstrijdleiding. Voor het uitschrijven van een nieuw veld moeten er van minimaal twee verenigingen samen 3 inschrijvingen zijn.

Reglementen 49ste Van Oord WinterWedstrijden 2024
 1. Algemeen
  • De wedstrijden worden verroeid als tijdwedstrijd zoals bedoeld in het Reglement voor Roeiwedstrijden van de KNRB (RvR) Artikel 29, met inachtneming van de hierna volgende bijzondere bepalingen.
  • In het tijdschema staat exact vermeld hoe laat men waar moet zijn voor elke gebeurtenis. Het is van het grootste belang dat men zich aan dit tijdschema houdt.
  • In het geval dat door omstandigheden niet alle blokken gevaren kunnen worden, behoudt de wedstrijdleiding zich het recht voor om bepaalde uitgeschreven velden voorrang te geven boven anderen.
  • Deelnemende ploegen wordt verzocht goed kennis te nemen van de laatste aanwijzingen op de website: www.winterwedstrijden.nl.

 2. Startvolgorde en startprocedure
  • De start:
   • Het laagste nummer start als eerst, het hoogste nummer als laatst.
   • De startvolgorde wordt door loting bepaald.
   • Er wordt gestart conform artikel 52 RvR . De voorstart bevindt zich 100 meter voor de startlijn en is gemarkeerd door een witte vlag. De start is gemarkeerd door een rode vlag.
   • Het startinterval tussen ploegen van hetzelfde wedstrijdnummer is 15 seconden. De (voor)starter kan besluiten tot grotere startintervallen tussen verschillende wedstrijdnummers. De ploegen dienen de aanwijzingen van de voorstarter en de andere wedstrijdfunctionarissen in het startgebied stipt op te volgen.
   • De jury kan bij het niet opvolgen van aanwijzingen disciplinaire maatregelen toepassen, zoals omschreven in artikel 56 RVR .
  • Tijdig oproeien:
   • Ten tijde van de loting publiceert de wedstrijdleiding voor elke ploeg een tijd om te water te gaan.
   • Alle ploegen dienen op een voor hen voorgeschreven tijdstip gereed te zijn om het water op te gaan. Dit tijdstip is afhankelijk van het veld waarin geroeid wordt en de lotingsvolgorde. De sluitingstijd van de vlotten verschilt per veld. Ploegen die na hun vlottijd pas gereed zijn, kunnen enkel het water op gaan indien de omstandigheden dit toelaten.
   • De controlecommissie kan bij het missen van de vlottijd besluiten omtrent de toe te passen disciplinaire maatregelen, zoals omschreven in artikel 75 RvR.
   • Elke ploeg dient uiterlijk 25 minuten voor de starttijd van het betreffende blok ten minste 2 km (ter hoogte van een wit bruggetje en gemaal) opgeroeid te zijn in de richting van Rotterdam. Ploegen die na deze tijd dit punt passeren, dienen terug te keren richting Delft.
   • Alle ploegen dienen zich uiterlijk 10 minuten vóór de eerste start van een blok achter de startlijn te bevinden. De jury kan bij het missen van dit tijdslot besluiten omtrent de toe te passen disciplinaire maatregelen, zoals omschreven in artikel 75 RvR.
   • Tijdens het oproeien is het verboden om op de wedstrijdbaan in de richting van Delft te roeien.

 3. Voorlichting stuurlieden
  • De stuurlieden en de sturende roeier van ongestuurde nummers dienen de online stuurinstructie te hebben bekeken en de vragenlijst hierover correct ingevuld te hebben. Iedere ploeg wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van hetgeen daarin besproken is. Deze stuurinstructie is op de website (www.winterwedstrijden.nl) te vinden.
  • Alle stuurlieden en sturende roeiers dienen de vragenlijst in te vullen ter controle.
  • Nalatigheid die het gevolg is van het niet op de hoogte zijn van de instructies uit de stuurinstructie kan worden bestraft. De jury kan bij nalatigheid besluiten omtrent de toe te passen disciplinaire maatregelen, zoals omschreven in artikel 75 RvR.

 4. Rugnummers en boegbord
  • Iedere ploeg is verantwoordelijk voor zijn eigen herkenbaarheid. Naast het verenigingsspecifieke tenue en bladen worden daarvoor drie rugnummers en een boegnummer. De rug- en boegnummers zijn te verkrijgen bij de inschrijfbalie 2 tot 1 uur voor aanvang van elk blok. Alle rug- en boegnummers dienen voor 18:00 uur op de gestarte dag ingeleverd te worden. Voor het niet of te laat inleveren van de rugnummers en/of boegnummer wordt maximaal EUR 20,- (rugnummers EUR 10,- en boegnummer EUR 10,-) in rekening gebracht bij de desbetreffende vereniging.
  • De rugnummers moeten duidelijk zichtbaar op de rug van de boegroeier (één op oproeitenue en één op wedstrijdtenue) worden gedragen. Bij gestuurde nummers is het derde rugnummer voor op de rug van de achterin zittende stuurman (-vrouw) of voor op het achterdek bij een voorin liggende stuurman (-vrouw).
  • Het boegnummer dient op de daarvoor bestemde houder op de boeg geplaatst te worden.
  • Alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden gestart zonder boegnummer, zulks ter beoordeling van de controlecommissie aanwezig op de vlotten.
  • Starten met verkeerde wedstrijdnummers kan uitsluiting tot gevolg hebben.

 5. Oplopen en passeren
  • Het is toegestaan om tijdens de gehele race zowel aan bakboord als aan stuurboord op te lopen en te passeren.
  • Het is verplicht om de regels van artikel 53 van het RvR na te leven:
   • De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen.
   • De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen.
   • De oplopende ploeg mag haar voorrangsrecht echter niet misbruiken door een opgelopen ploeg in een dusdanige positie te dwingen dat haar het roeien onmogelijk wordt gemaakt of anderszins de opgelopen ploeg in een gevaarlijke situatie te brengen.
   • De opgelopen ploeg dient in ieder geval te wijken voordat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg.
   • Veiligheid en sportiviteit dienen bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag te geven in de wijze waarop zij elkaar bejegenen.
  • De jury kan bij het niet naleven van deze bepalingen besluiten omtrent de toe te passen disciplinaire maatregelen, zoals omschreven in artikel 75 RvR.

 6. Protesten, aanvaringen en materiaalpech
  • Een protest, kenbaar gemaakt door het onmiddellijk ná het passeren van de finish opsteken van een hand door één van de leden van de ploeg. Het protest moet uiterlijk binnen 60 minuten na de laatste finish van het betreffende blok schriftelijk bij de wedstrijdleiding worden bevestigd door de verenigingsvertegenwoordiger. De vertegenwoordigers van de bij een protest betrokken ploegen, dienen vanaf dit moment totdat de resultaten definitief zijn, beschikbaar te zijn voor de jury en/of de wedstrijdleiding. Zij moeten ervoor zorgen dat de stuurman (-vrouw) en/of roeiers van de ploegen op zeer korte termijn gehoord kunnen worden. Bij afwezigheid van de ploegenvertegenwoordiger zal het jurylid uitspraak doen zonder de betreffende partij te horen.
  • Materiaalschade dient gemeld te worden bij de kamprechter, die aanwezig is op het botenterrein of bij de wedstrijdleiding vóór de vlottijd van de roeiende ploeg. Indien er na de vlottijd materiaalschade optreedt dient deze direct gemeld te worden aan de kamprechter of het lid van de organisatie ter plaatse. Als de schade deelname aan de wedstrijd redelijkerwijs hindert, dit ter beoordeling van de jury, kan de vlottijd worden uitgesteld tot maximaal 45 min voor de eerste start van het aanstaande blok.
  • Aanvaring dient ten alle tijden te worden voorkomen. De jury zal bij een aanvaring besluiten omtrent de toe te passen disciplinaire maatregelen, zoals omschreven in artikel 75 RvR. voor de ploeg waaraan de aanvaring te wijten is.

 7. De wedstrijdbaan en -tijden
  • Er wordt geroeid op de Schie van Overschie naar Delft over een afstand van 5000 meter voor alle velden.
  • Op zaterdag wordt er gestart in drie blokken:
   • 10:00, 13:00, 16:00 uur.
  • Op zondag wordt er gestart in drie blokken:
   • 10:00, 13:00, 16:00 uur.

 8. Tijdwaarneming
  • Voor iedere ploeg wordt de tijd opgenomen waarin zij de baan aflegt. Deze tijd wordt voor iedere ploeg in tienden van seconden nauwkeurig apart genomen
  • De winnaar is de ploeg met de snelste tijd. Behalve bij master- en berdijfsroeivelden, bij deze velden wordt een correctie factor toegepast, deze is gepubliceerd op de website www.winterwedstrijden.nl.
  • Bij tijdsverschillen kleiner dan 0,2 seconden, is er sprake van een ex aequo.

 9. Weging
  • De weging vindt voor zowel lichte roeiers als stuurlieden van wedstrijdploegen plaats volgens artikel 5 en 7 van het RvR.
  • Lichte roeiers:
   • De weging zal plaatsvinden 2 tot 1 uur voor aanvang van elk blok, op een aangegeven locatie.
   • Eerstejaars lichte ploegen (LEj8+, LEj4+ en LDEj4*) mogen 2,5 tot 1 uur voor de aanvang van het blok wegen.
   • De weging verloopt volgens de regels zoals beschreven artikel 41 van het RvR. Er is geen sprake van wintergewicht op deze wedstrijd, ploegen worden ingewogen indien deze voldoen aan respectievelijk artikel 5 lid 1,2 RvR.
   • Voor ploegen die in het Beginner- of Eerstejaarsveld uitkomen, geldt geen maximum gemiddeld gewicht zoals wordt beschreven in artikel 5 lid 4 van het RvR.
  • Stuurlieden:
   • Alle ploegen mogen zowel door een stuurvrouw als stuurman gestuurd worden.
   • De weging zal plaatsvinden 2 tot 1 uur voor aanvang van elk blok, op een aangegeven locatie.
   • De gewichten van een stuurlieden zijn overeenkomstig met de criteria van artikel 7 van het RvR.
   • Stuurlieden dienen zelf eventuele ballast mee te nemen.

 10. Trainen en vaarverboden
  • Tijdens het weekend is het verboden te trainen in het gehele wedstrijdgebied.
  • Trainen vanaf Proteus-Eretes dient te geschieden in de richting van de Delftse binnenstad. Ploegen die tijdens het wedstrijdweekend willen trainen, dienen hiervoor schriftelijke toestemming van de wedstrijdleiding te hebben gekregen ([email protected]). Deelnemende ploegen hebben ten alle tijden voorrang.
  • Tijdens het weekend is er op de volgende tijden een algehele stremming voor alle scheepvaart:
   • Zaterdag:
    tussen 10:00 uur en 12:00 uur
    tussen 13:00 uur en 18:00 uur
   • Zondag:
    tussen 10:00 uur en 12:00 uur
    tussen 13:00 uur en 18:00 uur

 11. Weersomstandigheden
  • Indien de weersomstandigheden het niet toelaten om het volledige wedstrijdprogramma af te werken behoudt de wedstrijdorganisatie zich het recht voor om het wedstrijdprogramma naar eigen inzicht aan te passen en hierbij bepaalde uitgeschreven velden boven anderen te prioriteren.

 12. Opvolgen van instructies en aanwijzingen
  • Aanwijzingen en instructies van juryleden en andere wedstrijdfunctionarissen dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd.
  • De controlecommissie kan bij het niet nakomen hiervan (of niet snel genoeg) besluiten omtrent de toe te passen disciplinaire maatregelen, zoals omschreven in artikel 75 RvR.

 13. Disciplinaire maatregelen
  • Bij overtreding van de reglementen, zoals bedoeld in artikel 75 van het Reglement voor Roeiwedstrijden, kan een tijdstraf worden opgelegd.
   • De tijdstraf is 15 seconden.
   • Bij uitzetten na de vlottijd welke per ploeg is gepubliceerd, kan een straftijd van 5 seconden worden opgelegd.
  • Bij hevige vergrijpen kan uitsluiting volgen volgens artikel 75 van het RvR.

 14. Afwijking van bepalingen
  • Van de hierboven omschreven bepalingen moet worden afgeweken voor zover de eisen van goed zeemanschap en sportiviteit dit onder bijzondere omstandigheden vereisen.
  • In niet voorziene gevallen beslist het Hoofd van de Jury
Weercode
Geel Geüpdate: 18 feb 2024, 13:00
Powered by