Bepalingen

Van Oord WinterWedstrijden 2022

Inschrijvingsbepalingen

 1. Tijdrace over 5 km voor alle velden en 3 km voor bedrijfsachten
 2. Wedstrijdleiding: Ashraf Morra en Chiel van Baardwijk, tel: +31 15 2623720.
 3. E-mail: wedstrijdleiding.winterwedstrijden@proteus-eretes.nl 
 4. Hoofd van de jury: Mathijs Louter
 5. Inschrijvingen: tot maandag 10 februari 2020, 20:00 uur via het KNRB inschrijfprogramma.
 6. Wijzigingen: tot vrijdag 14  februari 2020, 17:00 via het KNRB inschrijfprogramma. Latere wijzigingen alleen in overleg met de wedstrijdleiding. Op de wedstrijddag kunnen wijzigingen worden ingediend bij het secretariaat tot 2 uur voor de start van het blok.
 7. Inschrijfgelden: skiff: €31,40; twee €43,30; vier €53,60; acht €68,20; junioren skiff €24,40; junioren twee €38,30; junioren vier €51,10 en bedrijfsacht €143,20-.
 8. Het inschrijfgeld dient donderdag 13 februari 2020 voor 17:00 uur op bankrekening te staan, met nummer NL44 RABO 0103 4052 40 t.n.v. D.S.R. Proteus-Eretes inz. WinterWedstrijden te Delft o.v.v. verenigingsnaam. Mocht hieraan niet zijn voldaan, dan moet het volledige inschrijfgeld van de vereniging bij aanmelden van de eerste ploeg van het weekend, per pinpas worden voldaan.
 9. Loting: woensdag 12 februari 2020, 20:00 uur, D.S.R. Proteus-Eretes, Rotterdamseweg 362a Delft, telefoon: +31 15 2623720.
 10. Op zaterdag wordt er gestart in drie blokken: om 10:00, 13:15 en 16:30 uur. Op zondag wordt er gestart in twee blokken: 12:30 en 15:30 uur. De bedrijfsachten starten vooraan blok 3 in het Bedrijfsblok om 16:15 uur.
 11. Wedstrijdnummers met minder dan 3 inschrijvingen worden niet verroeid. Uitzondering zijn juniorenvelden en veteranenvelden, hiervoor zijn 2 inschrijvingen nodig. Wedstrijdnummers met respectievelijk minder dan 3 of 2 inschrijvingen, zullen indien mogelijk worden samengevoegd met andere velden van hogere categorie. Ploegen in desbetreffende velden worden van dergelijke wijzingen via mail op de hoogte worden gebracht. 
 12. Toevoegen van extra nummers is mogelijk in overleg met de wedstrijdleiding. Voor het uitschrijven van een nieuw veld moeten er van minimaal twee verenigingen samen 3 inschrijvingen zijn.

Aanvullende bepalingen

 1. Algemeen
  De wedstrijden worden verroeid als tijdwedstrijd zoals bedoeld in het Reglement voor Roeiwedstrijden van de KNRB (RvR) Artikel 27, met inachtneming van de hierna volgende bijzondere bepalingen.
 1. Wedstrijdbaan en -tijden
  Er wordt geroeid op de Schie van Overschie naar Delft over een afstand van 5000 meter voor alle velden, m.u.v. bedrijfsachten, deze zullen een afstand van 3000 meter roeien.Op zaterdag wordt er gestart in drie blokken: om 10:00, 13:15 en 16:30 uur. Op zondag wordt er gestart in twee blokken: om 12:30 en 15:30 uur. De bedrijfsachten starten zaterdag om 16:15 uur..
 1. Stuurliedeninstructie
  De stuurlieden en de sturende roeier van ongestuurde nummers dienen de online stuurinstructie te hebben bekeken en de vragenlijst hierover correct ingevuld te hebben. Iedere ploeg wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van hetgeen daarin besproken is. Deze stuurinstructie is hier op de website te vinden. Alle stuurlieden en sturende roeiers dienen de vragenlijst in te vullen ter controle.
  Nalatigheid die het gevolg is van het niet op de hoogte zijn van de instructies uit de stuurinstructie kan worden bestraft met disciplinaire maatregelen zoals aangegeven in het RvR.
 1. Weging
  De weging is verplicht voor alle lichte roeiers en alle stuurlieden. Deze zal plaatsvinden 2 tot 1 uur voor aanvang van elk blok, op een aangegeven locatie. Eerstejaars lichte ploegen (LEj8+, LEj4* en LDEj4*) mogen 2,5 tot 1 uur voor de aanvang van het blok wegen. De weging verloopt volgens de regels zoals beschreven artikel 39 van het RvR. Er moet op normaal gewicht (dus geen wintergewicht) worden ingewogen zoals wordt beschreven in artikel 5 lid 1 & 2 van het RvR. Voor ploegen die in het Beginner- of Eerstejaarsveld uitkomen, geldt geen maximum gemiddeld gewicht zoals wordt beschreven in artikel 5 lid 4 van het RvR. 
 1. Rugnummers en boegnummer
  Iedere ploeg is verantwoordelijk voor zijn eigen herkenbaarheid. Naast het verenigingsspecifieke tenue en bladen worden daarvoor drie rugnummers (borg €10,-) en een boegnummer (borg €10,-) verstrekt. De totale borg bedraagt dus €20,-. De rug- en boegnummers zijn te verkrijgen bij de inschrijfbalie. Zij moeten binnen een uur na de wedstrijd weer worden ingeleverd. Bij teruggave ná dit tijdstip vervalt het recht op teruggave van de borgsom.De rugnummers moeten duidelijk zichtbaar op de rug van de boegroeier (één op oproeitenue en één op wedstrijdtenue) worden gedragen. Bij gestuurde nummers is het derde rugnummer voor op de rug van de achterin zittende stuurman (-vrouw) of voor op het achterdek bij een voorin liggende stuurman (-vrouw).Het boegnummer dient op de daarvoor bestemde houder op de boeg geplaatst te worden.Alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden gestart zonder boegnummer, zulks ter beoordeling van de controlecommissie aanwezig op de vlotten.
 1. Tijdig oproeien
  Ten tijde van de loting publiceert de wedstrijdleiding voor elke ploeg een tijd om te water te gaan.Alle ploegen dienen op een voor hen voorgeschreven tijdstip gereed te zijn om het water op te gaan. Dit tijdstip is afhankelijk van het veld waarin geroeid wordt en de lotingsvolgorde. De sluitingstijd van de vlotten verschilt per veld. Ploegen die na hun vlottijd pas gereed zijn om het water op te gaan kunnen alleen nog te water gaan indien de omstandigheden dit toelaten. De controlecommissie zal bij het missen van de vlottijd besluiten omtrent de toe te passen disciplinaire maatregelen (zie sectie 12).Elke ploeg dient uiterlijk 25 minuten voor de starttijd van het betreffende blok ten minste 2 km (ter hoogte van een wit bruggetje en gemaal) opgeroeid te zijn in de richting van Rotterdam. Ploegen die na deze tijd dit punt passeren, dienen terug te keren richting Delft.Alle ploegen dienen zich uiterlijk 10 minuten vóór de eerste start van een blok achter de startlijn te bevinden. Indien dit niet het geval is, kunnen er disciplinaire maatregelen worden genomen door de jury, eventueel zelfs uitsluiting.

  Tijdens het oproeien is het verboden om op de wedstrijdbaan in de richting van Delft te roeien.

 1. Schade aan materiaal
  Materiaalschade dient gemeld te worden bij de kamprechter, die aanwezig is op het botenterrein of bij de wedstrijdleiding vóór de vlottijd van de roeiende ploeg. Indien er na de vlottijd materiaalschade optreedt dient deze direct gemeld te worden aan de kamprechter of het lid van de organisatie ter plaatse. Als de schade deelname aan de wedstrijd redelijkerwijs hindert, dit ter beoordeling van de jury, kan de vlottijd worden uitgesteld tot maximaal 45 min voor de eerste start van het aanstaande blok.
 1. De start
  Er is een vliegende start. De voorstart bevindt zich 100 meter voor de startlijn en is gemarkeerd door een witte vlag. De start is gemarkeerd door een rode vlag.Het startinterval tussen ploegen van hetzelfde wedstrijdnummer is ongeveer 15 seconden. De (voor)starter kan besluiten tot grotere startintervallen tussen verschillende wedstrijdnummers. De ploegen dienen de aanwijzingen van de voorstarter en de andere wedstrijdfunctionarissen in het startgebied stipt op te volgen.
 1. Protesten
  Een protest, kenbaar gemaakt door het onmiddellijk ná het passeren van de finish opsteken van een hand door één van de leden van de ploeg. Het protest moet uiterlijk binnen 30 minuten na de laatste finish van het betreffende blok schriftelijk bij de wedstrijdleiding worden bevestigd door de verenigingsvertegenwoordiger.De vertegenwoordigers van de bij een protest betrokken ploegen, dienen vanaf dit moment totdat de resultaten definitief zijn, beschikbaar te zijn voor de jury en/of de wedstrijdleiding. Zij moeten ervoor zorgen dat de stuurman (-vrouw) en/of roeiers van de ploegen op zeer korte termijn gehoord kunnen worden.Bij afwezigheid van de ploegenvertegenwoordiger zal het jurylid uitspraak doen zonder de betreffende partij te horen.
 1. Trainen
  Het is niet toegestaan te trainen op de wedstrijdbaan. Trainen vanaf Proteus-Eretes dient te geschieden in de richting van de Delftse binnenstad. Ploegen die tijdens het wedstrijdweekend (zondagochtend vóór 10:45 uitgezonderd) willen trainen, dienen hiervoor schriftelijke toestemming van de wedstrijdleiding te hebben gekregen (wedstrijdleiding.winterwedstrijden@proteus-eretes.nl). Deelnemende ploegen hebben ten alle tijden voorrang.
 1. Aanwijzingen en instructies opvolgen
  Aanwijzingen en instructies van juryleden en andere wedstrijdfunctionarissen dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd. Het niet nakomen hiervan (of niet snel genoeg) kan disciplinaire maatregelen (t/m uitsluiting) tot gevolg hebben.
 1. Disciplinaire maatregelen
  Bij overtreding van de reglementen, zoals bedoeld in artikel 73 van het Reglement voor Roeiwedstrijden, kan een tijdstraf van 15 seconden worden opgelegd. Bij uitzetten na de vlottijd welke per ploeg is gepubliceerd, kan een straftijd van 5 seconden worden opgelegd.
 1. Nauwkeurigheid tijdwaarneming
  Bij tijdsverschillen kleiner dan 0,2 s, is er sprake van een ex aequo.