Wedstrijdreglement & bepalingen

Aanvullende bepalingen Van Oord WinterWedstrijden 2016

Aanvullende bepalingen
1. Algemeen
De wedstrijden worden verroeid als tijdwedstrijd zoals bedoeld in het Reglement voor Roeiwedstrijden van de KNRB (RvR), met inachtneming van de hierna volgende bijzondere bepalingen.

2. Wedstrijdbaan en -tijden
Er wordt geroeid op de Schie van Overschie naar Delft over een afstand van 5000 meter voor alle velden, m.u.v. bedrijfsachten.
Op zaterdag wordt er gestart in drie blokken: om 10:00, 13:00 en 16:00 uur. Op zondag wordt er gestart in twee blokken: 10:00 en 13:00 uur. De bedrijfsachten starten zaterdag om 15:45 uur en roeien een afstand van 3000 meter.
De wedstrijden zijn tijdraces zoals beschreven in artikel 32 van het RvR.

3. Stuurliedenvergadering
De stuurlieden en de sturende roeier van ongestuurde nummers dienen aanwezig te zijn bij de stuurliedenvergadering. Iedere ploeg wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van hetgeen daar besproken en besloten is. Deze vergadering zal plaatsvinden op een op de wedstrijddag duidelijk aangegeven locatie en tijd. Nalatigheid die het gevolg is van het niet bijwonen van de stuurliedenvergadering kan worden bestraft met disciplinaire maatregelen zoals aangegeven in het RvR.

4. Rugnummers en boegnummer
Iedere ploeg is verantwoordelijk voor zijn eigen herkenbaarheid. Naast het verenigingsspecifieke tenue en bladen worden daartoe worden drie rugnummers (borg €10,-) en een boegnummer (borg €10,-) verstrekt De totale borg bedraagt dus €20,-.
De rugnummers moeten duidelijk zichtbaar op de rug van de boegroeier (één op oproeitenue en één op wedstrijdtenue) worden gedragen. Voor gestuurde nummers is het derde rugnummer voor de rug van de achterin zittende stuurman (-vrouw) of op het achterdek bij een voorin liggende stuurman (-vrouw).
Het boegnummer dient op de daarvoor bestemde houder op de boeg geplaatst te worden.
Alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden gestart zonder boegnummer, zulks ter beoordeling van de controle commissie aanwezig op de vlotten.. De rug- en boegnummers zijn te verkrijgen bij de inschrijfbalie. Zij moeten binnen een uur na de wedstrijd weer worden ingeleverd. Bij teruggave ná dit tijdstip vervalt het recht op teruggave van de borgsom.

5. Tijdig oproeien
Alle ploegen dienen op een voor hen voorgeschreven tijdstip gereed te zijn om het water op te gaan. Dit tijdstip is afhankelijk van het veld waarin geroeid wordt en de lotingsvolgorde. De sluitingstijd van de vlotten verschilt per veld. Ploegen die na hun vlottijd pas gereed zijn om het water op te gaan kunnen alleen nog te water gaan indien de omstandigheden dit toelaten. De controlecommissie zal besluiten omtrent de toe te passen disciplinaire maatregelen bij het missen van de vlottijd..Elke ploeg dient uiterlijk 25 minuten voor de starttijd van het betreffende blok ten minste 2 km (ter hoogte van een wit bruggetje en gemaal) opgeroeid te zijn in de richting van Rotterdam. Ploegen die na deze tijd dit punt passeren, dienen terug te keren richting Delft.

Alle ploegen dienen zich uiterlijk 10 minuten vóór de eerste start van een blok achter de startlijn te bevinden. Indien dit niet het geval is, kunnen er disciplinaire maatregelen worden genomen, eventueel zelfs uitsluiting
Tijdens het oproeien is het verboden over de wedstrijdbaan in de richting van Delft te roeien.

6. Schade aan materiaal
Materiaalschade dient gemeld te worden bij het jurylid aanwezig op het botenterrein of de wedstrijdleiding vóór de vlottijd van de roeiende ploeg. Indien er na de vlottijd materiaalschade optreedt dient deze direct gemeld te worden aan de kamprechter of het lid van de organisatie ter plaatse. Indien de schade deelname aan de wedstrijd redelijkerwijs hindert, zulks ter beoordeling van de jury, kan de vlottijd worden uitgesteld tot maximaal 45 min voor de eerste start van het aanstaande blok.

7. De start
Er is een vliegende start. De voorstart bevindt zich 100 meter voor de startlijn en is gemarkeerd door een witte vlag. De start is gemarkeerd door een rode vlag.

Het startinterval tussen ploegen van hetzelfde wedstrijdnummer is 15 seconden. De (voor)starter kan besluiten tot grotere startintervallen tussen verschillende wedstrijdnummers. De ploegen dienen de aanwijzingen van de voorstarter en de andere wedstrijffunctionarissen in het startgebied stipt op te volgen.

8. Protesten
Een protest, kenbaar gemaakt door het onmiddellijk ná het passeren van de finish opsteken van een hand, moet uiterlijk binnen 30 minuten na de laatste finish van het betreffende blok schriftelijk bij de wedstrijdleiding worden bevestigd door de verenigingsvertegenwoordiger.

De vertegenwoordigers van de bij een protest betrokken ploegen dienen vanaf ditzelfde moment totdat de resultaten definitief zijn, beschikbaar te zijn voor de jury en/of de wedstrijdleiding. Zij moeten ervoor zorgen dat de stuurman (-vrouw) en/of roeiers van de ploegen op zeer korte termijn gehoord kunnen worden.
Bij afwezigheid van de ploegenvertegenwoordiger zal het jurylid uitspraak doen zonder de betreffende partij te horen.

9. Trainen
Het is niet toegestaan te trainen op de wedstrijdbaan. Trainen dient te geschieden in de richting van de Delftse binnenstad.
Oproeiende ploegen en terugkerende ploegen hebben bij in- en uitstappen voorrang aan het vlot.

10. Aanwijzingen en instructies opvolgen
Aanwijzingen en instructies van juryleden en andere wedstrijdfunctionarissen dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd. Het niet nakomen hiervan (of niet snel genoeg) kan strafmaatregelen (t/m uitsluiting) tot gevolg hebben.

11. Disciplinaire maatregelen
Bij overtreding van de reglementen, zoals bedoeld in artikel 74 van het Reglement voor Roeiwedstrijden, kan een tijdstraf van 15 seconden worden opgelegd.

12. Nauwkeurigheid tijdwaarneming
Bij tijdsverschillen kleiner dan 0,2 s worden extra gemeten tijden gebruikt om de juiste uitslag vast te stellen.

 

Inschrijvingsbepalingen

 1. Tijdrace over 5 km voor alle velden en 3 km voor bedrijfsachten
 2. Wedstrijdleiding: Thijs Elzer, tel: 0657283241 en Fleur Wellen, tel:0623003934.
  E-mail: wedstrijdleiding@winterwedstrijden.nl
  Hoofd van de jury: Laurens van Campen
 3. Inschrijving: tot maandag 16 februari 2015, 20:00 uur via het KNRB inschrijfprogramma.
 4. Inschrijfgeld: skiff: €18,50 , twee €29,- , vier €38,- , acht €48,- , junioren skiff €18,50 , junioren twee €29,- en junioren vier €38,-.
  Het inschrijfgeld dient donderdag 19 februari 2015 voor 20:00 uur op bankrekening te staan, met nummer NL44 RABO 0103 4052 40 t.n.v. D.S.R. Proteus-Eretes inz. WinterWedstrijden te Delft o.v.v. verenigingsnaam. Mocht hieraan niet zijn voldaan, dan moet het volledige inschrijfgeld van de vereniging bij aanmelden van de eerste ploeg van het weekend, per pinpas worden voldaan.
 5. Loting: woensdag 18 februari 2015, 20:00 uur, D.S.R. Proteus-Eretes, Rotterdamseweg 362a Delft, telefoon: +3115-2623720.
 6. Op zaterdag wordt er gestart in drie blokken: om 10:00, 13:00 en 16:00 uur. Op zondag wordt er gestart in twee blokken: 10:00 en 13:00 uur. De bedrijfsachten starten vooraan blok 3 in het Bedrijfsblok om 15:45 uur.
 7. Wedstrijdnummers: nummers met minder dan 3 inschrijvingen worden niet verroeid, met uitzondering van juniorenvelden en veteranenvelden, hiervoor zijn 2 inschrijvingen nodig. Velden met respectievelijk minder dan 3 of 2 inschrijvingen, zullen indien mogelijk worden samengevoegd met andere velden. Ploegen in desbetreffende velden worden van dergelijke wijzingen via telefoon of mail op de hoogte gebracht. Toevoegen van extra nummers is mogelijk in overleg met de wedstrijdleiding. Voor het uitschrijven van een nieuw veld moeten er minimaal 3 inschrijvingen zijn.
 8. Stuurliedenvergadering: 2,5 uur voor aanvang van elk blok.
 9. Oproeien op de voor elke ploeg aangegeven tijd. Het is na de ploeggebonden of veldgebonden vlottijd niet meer toegestaan om het water op te gaan en deel te nemen aan de wedstrijd. Uitzonderingen alleen in overleg met de wedstrijdleiding en Hoofd van de Jury.